Tietosuoja

Tietosuojasta huolehtiminen on DL Softwarelle hyvin tärkeää. Tältä sivustolta löydät tietoja siitä, miten DL Software käsitelee henkilötietoja

ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

DL Software Oy Ab (ks. yhteystiedot)

Kotipaikka: Vaasa, Suomi
Y-tunnus: 1013484-6
Toimiala: Ohjelmistotuotanto ja siihen liittyvät palvelut
Tämä kuvaus koskee myös DL Software International Oy Ab (Y-tunnus 0660505-1). Kuvaus ei koske tapauksia, joissa DL Software käsittelee tietoja asiakkaan puolesta ja tämän myötä toimii henkilötietojen käsittelijänä.

 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

DL Softwaren tietosuojavastaavana toimii Sebastian Sandvik.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät vaatimukset tulee lähettää allekirjoitettuina postitse osoitteeseen

DL Software Oy / Tietosuoja
Uumajankatu 2
65350 Vaasa, Suomi

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä on jäljempänä kohdassa 9.

Yleisiä kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen info(at)dlsoftware.com.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on DL Softwaren tarjoamien palveluiden toteuttaminen. Asiakasrekisterin tarkoitus on varmistaa DL Softwaren asiakkaisiin kohdistuvien sopimuksenmukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen. Siltä osin, kun asiakasrekisteriä käytetään potentiaalisiin asiakkaisiin kohdistuvaan markkinointiin, tarkoitus on DL Softwaren toiminnan ylläpitäminen ja uusien asiakkuuksien hankkiminen.

 

4. Henkilötietoryhmät

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä: nimi, henkilötunnus, syntymäaika, osoite, postitoimipaikka, entiset osoitteet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasnumero, fax-numero, pankkitilinumero, sähköinen laskutusosoite, asiakasryhmä, taloushallinto ja muitten ohjelmien tunnisteet, ohjelmien ja asiakaspalveluporttaalin käyttäjätiedot, työnantajan tiedot sekä toimiala.

DL Softwre ei käsittele yllämainittuja tietoja kaikissa tapauksissa vaan ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat tai voivat olla tarpeellisia asiakkuuden hoitamiseksi. Tietoja käsitellään sähköisesti DL Softwaren eri asiakashallinnan ohjelmissa sekä mahdollisesti DL Softwaren ja yhteistyökumppanien välisissä tiedonsiirroissa, joissa yhteistyö saattaa edellyttää, että DL Software käsittelee tietoja yhteistyökumppanin vaatimusten mukaisesti.

DL Software voi poikkeuksellisesti käsitellä arkaluonteisia tietoja, jos ne ovat tarpeellisia velkasaneerauksia, konkursseja tai muita prosesseja varten, joissa asiakkaan sosiaalisia oikeuksia on turvattava, tai jos DL Software katsoo tiedot tarpeellisiksi omien tai kolmannen osapuolen oikeuksien puolustamiseksi oikeusprosessissa.

 

5. Käsittelyn peruste

Asiakasrekisterin tietojen käsittely perustuu ensisijaisesti asiakkaan ja DL Softwaren välisen yhteistyösopimuksen toteuttamiseen. DL Software käsittelee asiakkaan yhteyshenkilön tietoja oikeutettujen etujen perusteella, eli voidakseen ylläpitää yhteistyötä asiakkaan kanssa sekä voidakseen osoittaa, mitä ohjeita asiakas on antanut ja miten DL Software on toteuttanut velvoitteensa.

Oikeutettu etu punnitaan suhteessa riskeihin, ja sille antaa erityistä painoarvoa se, että yhteyshenkilön tietojen käsittely on välttämätön edellytys asiakassuhteen hoitamiselle.
Henkilötietojen käsittely voi perustua myös pakottavaan lainsäädäntöön, esimerkiksi kirjanpitolakiin, jos henkilötiedot ovat osa DL Softwaren kirjanpitomateriaalia. Käsittelyperuste on tällöin DL Softwaren lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.

DL Software lähettää tasaisin väliajoin sähköpostitse asiakasviestintää yrityksen tuotteista ja palveluista, alan tai yrityksen kehityksestä sekä DL Softwaren järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista. Vastaanottajan tietojen käsittely perustuu suostumukseen, jonka rekisteröity antaa postituslistaan ilmoittautumisen yhteydessä. Muulloin suostumus on käsittelyn perusteena yksittäisissä tapauksissa.

Rekisteröidyllä on rajoittamaton oikeus peruuttaa suostumuksensa, minkä seurauksena suostumukseen perustuvien tietojen käsittely lopetetaan. Koska suostumus on käsittelyperusteena vain poikkeuksellisissa tapauksissa, suostumuksen peruuttaminen ei yleensä vaikuta käsittelyyn.

 

6. Tietojen säilytysaika

Sopimuksen päättymisen jälkeen DL Software voi kuitenkin säilyttää niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolain noudattamiseksi. DL Software säilyttää asiakkaan yhteyshenkilön tietoja niin kauan, kuin ne ovat voimassa tai niin kauan, kuin tiedot saattavat olla tarpeen viestinnän dokumentoimiseksi tai DL Softwaren tai kolmannen osapuolen oikeuksien turvaamiseksi esitettyjä vaatimuksia vastaan. Jos asiakkaan yhteyshenkilö vaati tietojen poistamista, DL Software poistaa kaikki yhteyshenkilön tiedot, jotka eivät ole tarpeellisia lakisääteisten vaatimusten, sopimuksellisten tai oikeutettujen etujen täyttämiseksi.

 

7. Tietolähteet

Asiakasrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään, väestötietojärjestelmästä, kauppa- ja yritysrekistereistä, postirekisteristä, käräjäoikeuksilta ja muilta tuomioistuimilta sekä ulosottovirastoilta. DL Software voi myös hankkia tietoja yksityisistä rekistereistä markkinointitarkoituksia varten.

Jos rekisteröityyn ei saada yhteyttä edellä mainituista tietolähteistä saatujen yhteystietojen avulla, henkilötietoja voidaan hakea myös muista luotettavista lähteistä, kuten yksityisistä osoite- ja puhelinnumerorekistereistä sekä ulkomaisilta viranomaisilta.

 

8. Henkilötietojen siirtäminen

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää valtuutetuille, tuomioistuimille, viranomaisille ja luottotietoyhtiöille sekä asiakkaan yhteistyökumppaneille, jotka toimivat asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

DL Software ei säännönmukaisesti siirrä henkilötietoja vastaanottajille Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Poikkeustilanteessa tiedot voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle, mutta siinä tapauksessa DL Software varmistaa, että vastaanottaja täyttää henkilötietojen käsittelyä koskevat lakisääteiset vaatimukset.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet saada pääsy tietoihin, tietojen oikaisemiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin rekisterissä käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyillä on myös oikeus virheellisten tietojen korjaamiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittely perustuu yleiseen etuun tai DL Softwaren tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Kaikki tietopyynnöt ja muut oikeuksiin liittyvät vaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja siten, että DL Software pystyy varmistumaan vaatimuksen esittäjän henkilöllisyydestä. Lisätietoja saat alla olevasta linkistä.

Oikeus saada pääsy tietoihin.

 

10. Automatisoitu päätöksenteko

DL Software ei käytä automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

 

11. Valvontaviranomainen

Henkilötietojen käsittelyä valvoo Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, joka on tietosuojaa valvova viranomainen myös DL Softwaren toimiessa Suomen ulkopuolella. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.