Kundregister

Dataskydd och skyddet av personuppgifter är mycket viktigt för DL Software. På den här sidan hittar du information om hur vi på DL Software hanterar information om registrerade personer.

KUNDREGISTER

1. Personuppgiftsansvarige

DL Software Oy Ab (se kontaktuppgifter)

Hemort: Vasa, Finland
FO-nummer: 1013484-6
Verksamhetsområde: Mjukvaruproduktion och tillhörande tjänster
Denna beskrivning gäller även DL Software International Oy Ab (FO-nummer 0660505-1). Beskrivningen gäller inte fall där DL Software behandlar uppgifter för en kunds räkning, och därmed fungerar som personuppgiftsbiträde.

 

2. Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

DL Softwares kontaktperson i dataskyddsfrågor är Sebastian Sandvik.

Alla krav gällande den registrerades rättigheter ska undertecknas och skickas per post till

DL Software Ab / Dataskydd
Umeågatan 2
65350 Vasa, Finland

Mera information om den registrerades rättigheter finns under punkt 9.

Allmänna frågor om behandlingen av personuppgifter kan även skickas per e-post till info(at)dlsoftware.com.

 

3. Behandlingens syfte och ändamål

Behandlingens syfte och ändamål är förverkligandet av de tjänster DL Software erbjuder. Kundregistrets ändamål är att säkerställa att de avtalsenliga rättigheter och skyldigheter som DL Software har mot sina kunder förverkligas.

Till den del kundregistret används för marknadsföring gentemot potentiella kunder är ändamålet upprätthållandet av DL Softwares verksamhet och införskaffandet av nya kunder.

 

4. Personuppgiftskategorier

Inom kundregistret behandlas följande personuppgiftskategorier: namn, personbeteckning, födelsetid, postadress, postort, tidigare adress, e-postadress, , telefonnummer, kundnummer, fax, bankkontonummer, elektronisk faktureringsadress, kundgrupp, identifikator för ekonomiförvaltnings- och andra program, användaruppgifter för program och kundtjänstportal, arbetsgivares uppgifter, verksamhetsområde.

DL Software lagrar inte alla ovannämnda uppgifter i alla fall, utan endast de uppgifter som är eller kan vara nödvändiga för behandlingen av kundförhållandet i fråga används. Uppgifterna behandlas elektroniskt i DL Softwares olika program för kundhantering samt för överföringar mellan DL Software och eventuella övriga samarbetspartners som kunden har och där samarbetet kräver att DL Software behandlar uppgifter i samförstånd med samarbetspartnern.

DL Software kan undantagsvist behandla känsliga uppgifter, till den del dessa kan vara nödvändiga för skuldsaneringar, konkurser eller övriga processer där kundens sociala rättigheter ska säkerställas eller om DL Software anser att uppgifterna är nödvändiga för att försvara egna eller tredje parts rättigheter i en rättsprocess.

 

5. Grund för behandlingen

Grunden för behandlingen av uppgifter i kundregistret är främst verkställigheten av det avtal som kunden har ingått med DL Software. Behandlingen av kontaktpersonens uppgifter är grundad i de berättigade intressen som DL Software har av att upprätthålla samarbetet med sin kund, samt att påvisa vilka instruktioner kunden har gett och hur DL Softwares skyldigheter har uppfyllts. Det berättigade intresset avvägs gentemot riskerna, och anses vara speciellt starkt eftersom behandlingen av en kontaktperson uppgifter är nödvändiga för att kundförhållet ska fungera.

Viss tvingande lagstiftning, relaterade till bland annat bokföring, kräver att personuppgifter behandlas, bland annat då dessa blivit del av DL Softwares bokföringsmaterial. Grunden för behandlingen är då uppfyllandet av DL Softwares lagstadgade skyldigheter.

DL Software skickar med jämna mellanrum ut e-postmeddelanden om företagets produkter och tjänster, ny utveckling inom branschen eller företaget och om evenemang och tillställningar som DL Software ordnar. Behandlingen av mottagarnas uppgifter baserar sig på samtycke, som den registrerade ger i samband med att hen anmäler sig till e-postlistan. I övrigt är samtycke endast grund för behandlingen i enstaka fall.

Den registrerade har en obegränsad rätt att dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen, varpå all behandling som baserar sig på endast samtycke avslutas. Tillbakatagande av samtycket påverkar inte behandlingen i vanliga fall, eftersom grunden oftast är en annan än samtycke.

 

6. Lagringstid

DL Software sparar uppgifter om kunden tills att avtalet mellan parterna upphör. När avtalet upphör kan DL Software ändå lagra uppgifter som behövs för att uppfylla lagstadgade krav, såsom de i bokföringslagen.

DL Software lagrar kundens kontaktpersons uppgifter så länge dessa är gällande, eller så länge som DL Software behöver dessa för att dokumentera flödet av information eller för att försvara sig eller tredje part mot framställda yrkanden eller krav.

Om kundens kontaktperson begär att uppgifterna ska tas bort, raderar DL Software alla uppgifter om kontaktpersonen som inte är nödvändiga för uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter, avtalsmässiga skyldigheter eller berättigade intressen.

 

7. Källor för insamling av uppgifter

Uppgifterna i registret har erhållits från kunden själv, kreditregister, befolkningsdatasystemet, handels- och företagsregister, postregister, tingsrätter och övriga domstolar och från utsökningsverken. DL Software kan även införskaffa uppgifter från privata register i marknadsföringssyfte.

I fall där den registrerade visar sig vara synnerligen svår att kontakta med enbart uppgiftskällorna ovan kan DL Software även använda sig av övriga, pålitliga källor, såsom privata adress- och telefonregister eller utländska myndigheter.

 

8. Överföringar av personuppgifter

Uppgifter från kundregistret kan överföras till ombud, domstolar, myndigheter och till kreditregisterbolag, samt till andra samarbetspartners som kunden använder sig av enligt kundens instruktioner.

DL Software överför inte regelmässigt uppgifter till mottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om DL Software i undantagsfall, såsom när en registrerad flyttar utanför EES-området, överför uppgifter till sådana mottagare säkerställs att mottagaren uppfyller de krav som ställs i gällande lagstiftning.

 

9. Den registrerades rätt till tillgång och korrigering av uppgifter, samt begränsning och nekande till behandling

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas inom registret. Den registrerade har dessutom rätt att korrigera felaktiga uppgifter och har rätt att neka till behandling om grunden för behandlingen är ett offentligt intresse eller ett berättigat intresse hos DL Software eller tredje part.

Alla begäranden om information eller övriga yrkanden på rättigheter ska göras skriftligen och med tillräcklig information för att DL Software ska kunna klargöra identiteten hos den som framställer yrkandet.

Läs mer om rätten att få tillgång till uppgifterna

 

10. Automatiserat beslutsfattande

DL Software använder sig inte av automatiserat beslutsfattande i behandlingen av personuppgifter.

 

11. Övervakande myndighet

Behandlingen av personuppgifter övervakas av Dataskyddsombudsmannens byrå, vilket är den myndighet i Finland som övervakar dataskyddsärenden. Dataskyddsombudsmannens byrå är övervakande myndighet även för DL Softwares verksamhet utanför Finland. Den registrerade har rätt att framföra klagomål till den övervakande myndigheten.